Všeobecné obchodní podmínky 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují vztahy mezi poskytovatelem služeb (dále jen „poskytovatel“) a objednatelem služeb ( dále jen „klient „). Vztahy poskytovatelem služeb a klientem se řídí těmito podmínkami a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

 1. Vymezení pojmů
 • Poskytovatel služeb: Jana Gottwaldová
  • Identifikační a kontaktní údaje:
  • Označení: Ing. Jana Gottwaldová
  • IČ: 14120321
  • Sídlo: Kormoránová 424, 25242 Jesenice u Prahy
  • Zapsaná v: Živnostenský rejstřík ČR.
  • Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Černošice
  • Telefon: +420 721 239 578
  • E-mail: info@cvicimzdrave.cz
  • Adresa pro doručování je shodná jako adresa sídla.
 • Služby: Poskytujem služby v oblasti tělovýchovy a zdravého životního stylu (tj. individuální a skupinové lekce cvičení, poradenství v oblasti sportu a výživy) a organizaci sportovních pobytů s cvičením (dále jen “pobyty”)

  2. Klient odesláním objednávky pobytu prostřednictvím webových stránek poskytovatele (www.cvicimzdrave.cz) vyjádřuje svůj zájem o vybranou službu. Zaplacením objednávky za službu vzniká klientovi nárok na obdržení služby za podmínek uvedených v popisu služby.

  3. Rozsah poskytovaných služeb a program pobytu jsou uvedeny v popisu služby/pobytu. V případě nutných a objektivních změn si poskytovatel vyhrazuje právo na úpravu složení poskytovaných služeb. Poskytovatel se zavazuje o těchto změnách bez zbytečného odkladu informovat klienta.

  4. V případě pobytů má klient právo na:

a) na řádné plnění rezervace pobytu po zaplacení ceny pobytu
b) na včasné a úplné informace o všech skutečnostech, které souvisejí s realizací pobytu
c) na ochranu osobních dat.

5. Povinnosti klienta v případě pobytů jsou:

a) informovat trenéra pobytu pravdivě o svém zdravotním stavu
b) zaplatit včas cenu pobytu
c) nastoupit v určeném čase k zahájení pobytu,
d) počínat si během pobytu tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních klientů a poskytovatelů služeb, a nahradit případnou škodu, kterou klient svým jednáním způsobí.

6. Povinnosti poskytovatele v případě pobytů:

a) zprostředkovat klientovi služby v rozsahu a kvalitě dle učiněné nabídky,
b) pravdivě a řádně informovat klienta o všech skutečnostech souvisejících s rezervací pobytu,

7. Klient i poskytovatel jsou oprávněni od rezervace pobytu před zahájením pobytu odstoupit.

a) Poskytovatel je oprávněn odstoupit od rezervace pobytu v případě, že dojde nikoliv jeho vinou ke zrušení pobytu. V tomto případě je poskytovatel povinen vrátit klientovi uhrazenou částku za pobyt.

b) Poskytovatel je oprávněn odstoupit od rezervace pobytu, pokud ze strany klienta dojde k porušení VOP. V tomto případě je poskytovatel povinen vrátit klientovi uhrazenou částku za pobyt sníženou o storno poplatek. Výše storno poplatků se odvíjí od počtu dní v čase odstoupení, které zbývají do nástupu na pobyt. Konkrétní výše storno poplatků se může lišit u jednotlivých pobytů a uplatňuje se podle podmínek uvedených v nabídce konkrétního pobytu. 

c) Pokud klient zruší rezervaci, aniž by důvodem zrušení rezervace bylo porušení povinností poskytovatele stanovených VOP nebo příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nebo aniž by důvodem bylo zrušení pobytu v důsledku jednání poskytovatele, je klient povinen uhradit storno poplatek jehož výše se odvíjí od počtu dní předcházejících zahájení pobytu:

  • 30 % z ceny pobytu při zrušení pobytu méně než 60 dní před příjezdem
  • 50 % z ceny pobytu při zrušení pobytu méně než 30 dní před příjezdem
  • 80 % z ceny pobytu při zrušení pobytu méně než 15 dní před příjezdem
  • 100 % z ceny pobytu při zrušení pobytu méně než 3 dny před příjezdem  
 1. Reklamace služeb. V případě, že je klient nespokojen a služba neodpovídá popisu dle nabídky, má možnost službu reklamovat. Klient  je povinen uplatnit své výhrady bez zbytečného odkladu u poskytovatele, a to nejlépe elektronickou poštou (viz kontaktní údaje) nebo poštou, případně osobně na adrese sídla. Nároky z vad vyplývající z uzavřené smlouvy mezi poskytovatelem a klientem se v plném rozsahu řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V případě spotřebitelských sporů je věcně příslušným orgánem pro řešení mimosoudních sporů Česká obchodní inspekce, sídlem Štěpanská 567/15, 120 00 Praha 2. 
 2. Klient bere na vědomí, že poskytovatel v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“), bude zpracovávat klientove osobní údaje. O zásadách zpracování osobních údajů pojednává samostatný dokument (přístupný na webových stránkách www.cvicimzdrave.cz/GDPR )
 1. Během pobytů organizovaných poskytovatelem a realizace dalších služeb (a to zejména lekcí cvičení) může být poskytovatelem pořizován obrazový záznam klientů (fotografie, videa). Tento záznam poskytovatel může použít za účelem propagace svých služeb na svých webových stránkách, jako ilustrační fotografii pro propagaci svých událostí na sociálních sítích. Pokud klient nesouhlasí s použitím takových vizuálních záznamů, kde je jeho podoba rozpoznatelná, informuje o svém nesouhlasu poskytovatele. Poskytovatel je v tom případě povinný takový záznam nezveřejňovat, nebo stáhnout z médií (webovej stránky, sociálních sítí). 
 1. Závěrečná ustanovení:

a) Poskytovatel si vyhrazuje právo započíst odstupné nebo náhradu škody proti zaplacené záloze nebo uhrazené ceně pobytu, pokud právo na odstupné nebo na náhradu škody vznikne v souladu s ustanoveními VOP nebo příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
b) Odesláním objednávky pobytu vyslovuje klient svůj souhlas s tím, aby poskytovatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracovával údaje o klientovi, které od něho získá, to však výhradně k úkonům nezbytným k řádnému plnění objednávky pobytu. Po uplynutí 5 let ode dne ukončení pobytu je poskytovatel povinen veškeré údaje o klientovi řádně zlikvidovat.
c ) Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 6. 2023. Smluvní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti těchto podmínek zůstávají v platnosti a řídí se podmínkami platnými v době jejich vzniku.

V Jesenici, dne 1. června 2023